Õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused (Koolituslepingu üldtingimused)

1. Üldkorraldus

1.1 Eesti Pereteraapia Kool (reg.80354752 ) (edaspidi Koolitaja) lähtub oma tegevuses täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2 Koolitusel osaleja on isik, kes õpib Koolitaja täienduskoolituse õppekava alusel või Koolitaja poolt muul läbi viidaval õppetööl (edaspidi Õppija).

1.3 Õppetöö (Koolitus) toimub kas Koolitaja ruumides, renditavates või koolituse tellija ruumides. Koolitus toimub õpperühmas, õppetöö algab registreerimisel valitud algusajal ja kokkulepitud ajal, õppetöö kestvus on määratud Koolitaja poolt.

1.4 Õppija saab tagasisidet õpitulemuste kohta kirjalikult üks kord aastas.

1.5 Koolitustel kombineeritakse paindlikult erinevaid õppemetoodikaid, et tagada pidev osalejate huvi ja erksus:arutelud, töö paarides ja gruppides, ülesannete lahendamine, osalejate esinemised, parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüs. Igal osalejal on võimalused ja tingimused kaasa mõtelda, oma arvamust välja öelda ja analüüsida oma teadmisi ja kogemusi õpitulemuse saavutamiseks. Koolitused toimuvad sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, samas on koolitus struktureeritud ja juhitud. Koolitus on õppijates loovust ja iseseisvat õpet stimuleeriv.

1.6 Koolitusel tuleb läbida kõik õppekavas ettenähtud teemad.

1.7 Koolitajal on õigus ühepoolselt muuta Õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused (Koolituslepingu üldtingimused), vastav teade pannakse üles õppeklassi stendile ja/või koduleheküljele.

2. Koolitusele vastuvõtu tingimused

2.1 Koolitusele võetakse vastu need Õppijad, kes vastavad koolituse kirjelduses väljatoodud eeltingimustele.

2.2 Koolitusele saab registreeruda Koolitaja e-posti teel. Registreerumisega kinnitab Õppija, et on tutvunud ning nõustunud Koolituslepingu üldtingimustega, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid. Registreerumine koolitusele kinnitatakse vastuvõtu teatega (infokiri) e-posti teel, mis saadetakse Õppija poolt teatavaks tehtud e-posti aadressile.

3. Koolituse katkestamise tingimused

3.1 Õppija koolituselt väljaarvamine toimub olukorras, kui ilmnevad õppetööd ja koolitusprotsessi segavad faktorid. Väljaarvamine toimub kursusel osaleja avalduse põhjal või kooli juhataja käskkirja alusel.

3.2 Õppijal on õigus koolitus igal ajal katkestada, teatades sellest Koolitajale kirjalikult vähemalt üks kuu ette.

3.3. Õpilane võib avalduse alusel katkestada õpingud korraga maksimaalselt 1 aastaks, v.a. lapsehoolduspuhkus.

3.4. Lapse sünni puhul saab kirjalik avalduse alusel taotleda pikemat õpingute katkestamist, kuid mitte rohkem kui 2 aastaks.

4. Koolituse lõpetamise tingimused

4.1. Õppija on läbinud kõik õppekavas ettenähtud teemad, sooritanud eksamid,arvestused ja kaitsnud lõputöö nominaalaja jooksul.

4.1.1 Perekonna psühhoterapeutide I astme pädevuskoolituse nominaalaeg on 1 aasta.

4.1.2 Perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolituse nominaalaeg on 3 + 1 aastat kui tegu ei ole lapsehoolduspuhkusega ja 3+2 aastat kui õppija on vahepeal lapsehoolduspuhkusel.

4.1.3 Perekonna psühhoterapeutide III astme pädevuskoolituse nominaalaeg on 2 + 1 aastat kui tegu ei ole lapsehoolduspuhkusega ja 2 +2 aastat kui õppija on vahepeal lapsehoolduspuhkusel .

4.2 Igale Õppijale väljastatakse tõend või tunnistus.

4.2.1 Tõend väljastatakse täiendkoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või Õppija ei saavutanud neid.

4.2.2 Tunnistus väljastatakse täiendkoolituse läbimise kohta juhul, kui Koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja Õppija saavutas need ning Õppija poolt on kõik Koolituse õppekavas nõutavad teemad dokumendi väljastamiseks läbitud.

5. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

5.1 Koolitusel õppimist saavad alustada Õppijad, kes on Koolitaja poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud Koolituse eest esitatud arve alusel. Arve edastatakse Õppija poolt antud e-posti aadressile ja kuulub tasumisele vastavalt märgitud tähtajale.

5.2 Õppemaksu tasub Õppija vastavalt Koolituse maksumusele.

5.3 Koolitusest loobumisest teatamisel vähemalt 14 päeva enne koolituse algust tagastatakse 90 % õppemaksust, loobumisest teatamisel vähemalt 3 päeva enne koolituse algust, tagastatakse 50 % õppemaksust. Hilisemal teatamisel õppemaksu ei tagastata. Tasutud õppemaksu on võimalik üle kanda teistel Koolitaja koolitustel osalemiseks.

5.4 Kui koolitus ei toimu Koolitajast tulnevatel põhjustel, tagastatakse 100% ette tasutud õppemaksust.

5.5 Koolituse katkestamisel / väljaarvamisel tagastatakse see osa õppemaksust, mille eest jääb Õppijal 1 kuu etteteatamise järgselt koolitusteenus saamata.

5.6 Õppetasu erandkorras vabastamise otsuse langetab Õppija motiveeritud kirjaliku taotluse alusel Koolitaja juhatus.

5.7 Õppijal on õigus tulumaksutagastusele vastavalt tulumaksuseadusele.

5.8 Koolitajal on õigus muuta õppemaksu mitte tihedamini kui üks kord aastas 10% ulatuses.

5.9 Võlgnevuse olemasolul kohustub Õppija tasuma võlgnevuse. Võlgnevuse olemasolul on Koolitajal õigus rakendada võlgnevuse summalt viivist 0,2 % päevas ning Õppijal on kohustus viivis tasuda. Koolitajal on õigus võlgnevuse korral Õppijal koolituskursuse tunnistust mitte väljastada.

5.10 Koolitajal on lisaks viivisele õigus sisse nõuda võla sissenõudmisel tekivad õigusabi ja kohtukulud.

6. Õppija ja Koolitaja kohustused

6.1 Õppija õigused:

6.1.1 Õpilasel on õigus saada õppesessioni uuel kokkulepitud ajal juhul, kui varasemalt kokkulepitud õppepäevad jäävad ära. Koolitaja süül ette teatamata ärajäänud õppepäevad asendatakse tasuta.

6.1.2. Koolitaja hilinemisel on Õpilasel võimalik saada uus õppesessioon hilinemisaja ulatuses, kui seetõttu lühenes õppepäeva aeg.

6.1.3 Koolitaja võimaldab Õppijal jälgida oma õppetöö kulgu.

6.2. Õppija kohustused:

6.2.1 Õppija kohustub osalema õppeplaanis ettenähtud õppepäevadel ja kokkulepitud aegadel.

6.2.2 Õppija kohustub teavitama koheselt Koolitajat oma kontaktandmete muutumisest.

6.2.3 Õppija kohustub koolituse ajal lugema oma elektronposti vähemalt korra nädalas ja jälgima teateid.

6.2.4 Üldjuhul kohustub Õppija tasuma vähemalt esimese osamakse enne teooriakursuse algust Koolitajale.

6.2.5 Tasuma Koolituse eest kogu kokkulepitud summa Koolitajale.

6.2.6 Juhul, kui Koolituse eest tasuja ei ole Õppija, peab tulumaksu tagasi saamiseks Õppija teatama Koolitaja koolituse eest maksnud isiku nime ja isikukoodi.

6.3 Koolitaja õigused:

6.3.1 Koolitajal on õigus kõrvaldada Õppija ajutiselt õppetööst ilma seda kompenseerimata arvestades õpilase tervislikku seisundit.

6.3.2 Õppija hilinemise korral õppesessioonile üle 15 minuti loetakse aeg puudumisena.

6.4 Koolitaja kohustused:

6.4.1 Koolitaja kohustub läbi viima teooria ja praktilise koolituse vastavalt kehtestatud õppekavale. Õpe viiakse läbi vastavalt õppeplaanile.

6.4.2 Koolitaja tagab õppetööks vajalikud tehnilised vahendid ning nende vastavuse kasutamise eeskirjadele ja ohutuse nõuetele.

6.4.3 Koolitaja esitab maksuametile andmed koolituse eest tasunud isiku ja tasutud summade kohta.

7. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

7.1. Mõisted

7.1.1 Kliendiandmed on igasugune info, mis on Koolitajale Õppija kohta teada.

7.1.2 Isikuandmed on füüsilisest isikust Õppijaga otseselt või kaudselt seotud info.

7.1.3 Töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu andmine, päringute tegemine, edastamine jne).

7.2 Koolitaja tagab kohalduva õiguse raames Õppija konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Kliendiandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku Töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.

7.3 Koolitaja töötleb Õppija andmeid selleks, et

7.3.1 Hallata nind võimaldada ligipääsu teenustele. Õppijaga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks, andmete ajakohastatuna ning tõesena hoidmiseks kontrollides ja täiendades andmeid väliste ja sisemiste allikate kaudu, mis põhineb: lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Õppija soovil või juriidilise kohustuse täitmisel.

7.3.2 Kaitsta Õppija ja/või Koolitaja huve ning uurida Koolitaja poolt pakutud teenuste kvaliteeti ja selleks, et tõendada tehinguid või muud suhtlust, mis põhineb: lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsel meetmete rakendamisel Õppija soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Õppija nõusoleku või Koolitaja õigustatud huvil ennetada, piirata ja uurida Koolitaja teenuste ja toodete väärkasutamist või häireid nende toimimises, viia läbi asutusesisest koolitust või tagada teenuse kvaliteet.

7.3.3 Pakkuda Õppijale Koolitaja või hoolikalt valitud koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas personaalseid pakkumisi, mis põhineb: Õppija nõusolekul või Koolitaja õigustatud huvil pakkuda lisateenuseid.

7.3.4 Korraldada Õppijale koolitusi, mis põhinevad: Koolitaja õigustatud huvil täiustada Koolitaja teenuseid, parandada Õppija jaoks teenuste kasutajakogemust ning arendada uusi teenuseid.

7.3.5 Õppijale siduskoolituste pakkumine.

7.3.6 Koolitaja poolt õpitulemite registreerimine ja õpilasele kuvamine.

7.3.7 Seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed

7.3.8 Täita juriidilisi kohustusi ja tuvastada isikusamasust.

7.3.9 Vältida teenuste väärkasutamist ja tagada teenuste nõuetekohane osutamine.

7.3.10 Teostada tehinguid maksesüsteemi kaudu.

7.4 Andmeid jagatakse teiste saajatega, näiteks

7.4.1 ametiasutused (nt õiguskaitseorganid, kohtutäiturid, notaribürood, maksuhaldurid ning järelevalveasutused);

7.4.2 registreid pidavad kolmandad isikud (nt rahvastikuregistrid, äriregistrid, või muud registrid, milles hoitakse või vahendatakse Õppija andmeid);

7.4.3 võlgade sissenõudjad nõuete loovutamisel, kohtud ja pankroti- või maksejõuetushaldurid.

7.5 Kliendiandmeid ei Töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel Õppijaga, Koolitaja õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused või aegumistähtajaga seotud seadused, muu õigus).

7.6 Õppija õigused:

7.6.1 taotleda oma Isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;

7.6.2 taotleda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks kui Isikuandmeid Töödeldakse tema nõusolekul ja kui ta on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu, kui Isikuandmeid, mida palutakse kustutada, Töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks;

7.6.3 saada infot, kas Koolitaja Töötleb tema Isikuandmeid ning juhul, kui Töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele juurdepääs;

7.6.4 saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus);

7.6.5 võtta tagasi oma nõusolek oma Isikuandmete Töötlemiseks;

7.6.6 Esitada kaebusi Isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: www.aki.ee), kui ta leiab, et tema Isikuandmete Töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

7.7 Koolitajal on õigus põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades Õppijat muudatustest Koolitaja kontorites, Koolitaja kodulehe kaudu, posti teel, e-posti või sõnumite teel mitte hiljem kui üks kuu enne muudatuste jõustumist.

7.8 Õppija nõustub tema poolt Koolitajale avaldatud järgmiste isikuandmete: isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega maksehäirete registrile. Andmete edastamise õigus tekib, kui Õppijal on täitmata rahalised kohustused.

8. Vääramatu jõud

8.1 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta käesoleva lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud. Vääramatu jõuna mõistetakse ülestõusu, massilisi rahutusi lepingu täitmise asukoha haldusüksuses, sõda, õigusakti, mis oluliselt takistab lepingu täitmist, või muud lepingus loetlemata asjaolu, mida mõlemad pooled aktsepteerivad.

9. Vaidluste lahendamise kord

9.1 Osapooled juhinduvad koostöös headest tavadest, võttes 
kohustuseks informeerida teineteist koheselt takistavatest või segavatest asjaoludest.

9.2 Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on Õppijal õigus pöörduda 
kirjalikult Koolitaja juhatuse poole.

9.3 Konfliktid ning arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel.

9.4 Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras. Kui 
ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.

9.5 Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

9.6 Vaidlused kuuluvad läbivaatamisele Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras kostja 
elu- või asukoha järgses kohtus.

10. Kvaliteedi tagamise alused

10.1 Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga Koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada soovitud ning mõõdetavaid tulemusi.

10.2 Koolitaja koolitajad peavad omama erialast haridust ja olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama. Pereteraapia-alast koolitust läbiviivad õpetajad omavad Eesti Pereteraapia Ühingu poolt väljaantud pereterapeudi ja pereterapeut-koolitaja-superviisori tunnistust.

10.3 Koolitaja omab koolituse läbiviimiseks koolitusruumi. Koolituse läbiviimise ruumid on varustatud vajalike tehniliste vahenditega. Õppematerjalid on elektroonilised ja/või paberkandjal.

10.4 Kõikidel Õppijatel on võimalus anda tagasisidet nii suuliselt Koolitajale kui ka kirjalikult vastavalt Koolitaja antud juhistele.

10.4.1 Tagasiside vaadatakse Koolitaja poolt üle ning kokkuvõttest lähtuvalt viiakse vajadusel sisse parendused, kus see on võimalik ning teostatav.

10.4.2 Tagasiside saavad õpilased anda Koolituse lõppedes ja õpetaja kohta jooksvalt.