Kvaliteedi tagamise alused

 

Üldsätted

Eesti Pereteraapia Kool lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel Täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, täiskasvanute koolituse seaduse juhendmaterjalist ning põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

Eesti Pereteraapia Kool korraldab täiskasvanutele suunatud koolitusi psühholoogia ja psühhoteraapia valdkonnas.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

Uue õppekava loomisel lähtutakse sihtgrupist, nende vajadustest ja õpiväljunditest.

Eesti Pereteraapia Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

  1. õppekava nimetus;
  2. sihtgrupp;
  3. õpiväljundid;
  4. õpingute alustamise tingimused,
  5. õppe kogumaht ,sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  6. õppe sisu;
  7. õppekeskkonna kirjeldus;
  8. õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;
  9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  10. koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni kirjeldus.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitusruum (sh õppetehnika, õppevahendid) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Koolituse läbiviimise ruumid on varustatud vajalike tehniliste vahenditega.

Õppematerjalid on elektroonilised ja/või paberkandjal.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Kõikidel koolitajatel on erialane kõrgharidus ja piisav erialane töökogemus koolitatavas valdkonnas.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Tagasisidet võib anda nii suuliselt kui kirjalikult paberkandjal või e-maili teel