Perekonna psühhoterapeudi III astme pädevuskoolituse õppekava

Täienduskoolituseasutuse nimetus:

Eesti Pereteraapia Kool (reg 80354752)

Õppekava nimetus:

Perekonna psühhoterapeudi III astme pädevuskoolitus

Õppekava kogumaht:

Õppekava koostamise alus:

Õppekava koostamisel on aluseks võetud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt kinnitatud koolitusprogramm „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse III astme õppekava“ ja Euroopa Pereteraapia Assotsiatsiooni poolt kirjeldatud koolitusstandard.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolituse lõpetamine ja tunnistuse esitamine. Lisaks terapeudina enesereflektsiooni esitamine arenguplaanina.

Õppe eesmärk:

Õpiväljundid:

Õppe sisu:

Erialase kirjanduse ja kaasaegsete tõenduspõhiste teadusartiklite lugemine ja refereerimine, seostamine oma praktilise tööga

Õppemeetodid:

juhtumite arutelud, videotagasiside, rollimängud, grupitööd, iseseisev töö

Iseseisev töö:

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh. hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus õppekava läbimise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus:

Kõik koolitajad omavad pereterapeudi ja pereterapeut-koolitaja-superviisori kvalifikatsiooni.