Perekonna psühhoterapeudi I astme pädevuskoolituse ÕPPEKAVA

Täienduskoolituseasutuse nimetus:

Eesti Pereteraapia Kool (reg 80354752)

Õppekava nimetus:

Perekonna psühhoterapeudi I astme pädevuskoolitus / Süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus

Õppekava kogumaht:

70 tundi auditoorset õpet ja 30 tundi iseseisvat tööd

Õppekava koostamise alus:

Õppekava koostamisel on aluseks võetud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt kinnitatud koolitusprogramm „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse I astme õppekava“

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, tervishoiutöötajad...)

Õppe eesmärk:

Osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud ja rakendada süsteemset mõtlemist.

Õpiväljundid:

Õppe sisu:

Õppemeetodid:

Loeng, teooria arutelud väikestes gruppides, rollimängud, grupitööd, iseseisev töö

Iseseisev töö:

lõputöö esitamine, milleks on ühe perekonna analüüs toetudes õpitud teooriatele.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine (vähemalt 80%) auditoorses õppetöös, lõputöö kirjutamine ja õigeaegne esitamine.

Hindamismeetod:

Lõputöö hindamine

Hindamiskriteerium:

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus õppekava läbimise kohta. Juhul, kui õppija ei ole esitanud nõuetekohast lõputööd, kuid on osalenud auditoorses töös, väljastatakse tõend osalenud kontakttundide kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus:

Kõik koolitajad omavad pereterapeudi ja pereterapeut-koolitaja-superviisori kvalifikatsiooni.