Perekeskne lähenemine abistamistöös. Õppekava

Täienduskoolituseasutuse nimetus:

Eesti Pereteraapia Kool (reg 80354752)

Õppekava nimetus:

Perekeskne lähenemine abistamistöös

Õppekava kogumaht:

160 tundi (140 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd)

Õppekava koostamise alus:

Õppekava koostamisel on aluseks võetud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt kinnitatud koolitusprogramm "Sissejuhatus perekonnapsühhoteraapiasse", mida on laiendatud spetsiifiliste pereelu puudutavate teemade käsitlusega ning praktiliste nõustamisoskuste õpetamisega.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Kursus on mõeldud erialade spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega ja kes klientide/patsientide paremaks abistamiseks vajavad teadmisi perekonna psühholoogiast ja perekonna psühhoteraapiast (pereteraapiast).

Õppe eesmärk:

Sellel kursusel saadud teadmised on kasutatavad oma kutsetöös klientide ja patsientide probleemide sügavamaks mõistmiseks ja paremaks abistamiseks kui ka iseenese arenguks.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

Õppe sisu:

Õppemeetodid:

Loeng, grupitööd, seminar, rolliharjutused, juhtumite arutelud, iseseisev töö

Iseseisev töö:

õppejõudude poolt antava matejali lugemine, lõputöö, milleks on ühe pere analüüs toetudes õpitud teooriatele

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine (vähemalt 80%) auditoorses õppetöös, lõputöö kirjutamine ja lõpuseminaril esitlemine.

Hindamismeetod:

Lõputöö kirjutamine ja esitlemine

Hindamiskriteerium:

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole esitanud nõuetekohast lõputööd, kuid on osalenud auditoorses töös, väljastatakse tõend osalenud kontakttundide kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus: Kõik koolitajad omavad pereterapeudi ja pereteraapia koolitaja - superviisori pädevust.