Õppekorraldus

 

Üldsätted

Eesti Pereteraapia Kool lähtub täienduskoolituse korraldamisel Täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ja dokumentidest. Koolituse mahu arvestamine on akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu kord

Koolitusel osaleda soovival isikul tuleb eelnevalt registreeruda. Koolitusele registreerumine toimub vastavalt koolituse infos märgitud korrale. Koolitusgrupp moodustatakse vastavalt koolituse infos toodud kriteeriumitele . Koolitus toimub kui koolitusele registreerub minimaalselt nõutav arv osalejaid. Koolil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel. Koolituse ärajäämisel kantakse koolitustasu soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse tagasi täies ulatuses. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus tagasiside küsimustiku.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse ja vajadusel ka sertifitseerimise jaoks.

Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Õppetasu maksmine, vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

Õppetasu makstakse esitatud arve alusel. Arve saadetakse e-maili teel. Koolituste eest tasutakse peale arve saamist ja arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud tähtajaks. Koolil on õigus mitte lubada koolitusele osalejat, kes ei ole koolitustasu tähtajaks tasunud. Koolist mitteolenevatel põhjustel ennetähtaegselt kursuse lõpetamise korral ärajäänud tundide maksumust ei tagastata.

Kursusest loobumisest teatamisel vähem kui 3 päeva enne kursuse algust õppemaks tagastamisele ei kuulu.

Õppemaksust vabastamine toimub juhatuse otsuse alusel.

Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolituselt väljaarvamine toimub olukorras, kui ilmnevad õppetööd ja koolitusprotsessi segavad faktorid. Väljaarvamine toimub juhataja käskkirja alusel.

Kursuse lõpetamine

Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Koolituse lõpus väljastatavad tõendid ja tunnistused

Igale täienduskoolituses osalenule väljastatakse tõend või tunnistus.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse järgmised andmed:

Vaidluste lahendamine

Kõik koolitusega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.