Sissejuhatus süsteemsesse pereteraapiasse

Täienduskoolituseasutuse nimetus:
Eesti Pereteraapia Kool (reg 80354752)

Õppekava nimetus:
Sissejuhatus süsteemsesse pereteraapiasse

Õppekava kogumaht: 100 tundi (70 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd)

Õppekava koostamise alus: õppekava koostamisel on aluseks võetud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt kinnitatud koolitusprogramm Sissejuhatus perekonna psühhoteraapiasse.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud...)

Õppe eesmärk:
Osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud ja rakendada süsteemset mõtlemist.
Sissejuhatava koolituse läbimine annab võimaluse kandideerida pereteraapia 3 aastasele terapeudi väljaõppekoolitusele.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

Õppesisu:

Sissejuhatava koolituse läbimine annab võimaluse kandideerida pereteraapia 3 aastasele terapeudi väljaõppekoolitusele.

Õppemeetodid: Loeng, grupitööd, seminar, rolliharjutused, juhtumite arutelud, iseseisev töö.

Iseseisev töö: õppejõudude poolt antava materjali lugemine, lõputöö, milleks on ühe pere analüüs toetudes õpitud teooriatele

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine (vähemalt 80%) auditoorses õppetöös, lõputöö kirjutamine ja lõpuseminaril esitlemine.

Hindamismeetod: Lõputöö kirjutamine ja esitlemine

Hindamiskriteerium:

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole esitanud nõuetekohast lõputööd, kuid on osalenud auditoorses töös, väljastatakse tõend osalenud kontakttundide kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus:
Kõik koolitajad omavad pereterapeudi ja pereterapeut-koolitaja-superviisori kvalifikatsiooni.