Perekeskne lähenemine abistamistöös

Täienduskoolituseasutuse nimetus:
Eesti Pereteraapia Kool (reg 80354752)

Õppekava nimetus:
Perekeskne lähenemine abistamistöös

Õppekava kogumaht: 160 tundi (140 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd)

Õppekava koostamise alus: õppekava koostamisel on aluseks võetud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt kinnitatud koolitusprogramm Sissejuhatus perekonna psühhoteraapiasse, mida on laiendatud algteadmistega nõustamisest ja arengu- ja suhtlemispsühholoogiast.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Kursus on mõeldud erialade spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega ja kes klientide/patsientide paremaks abistamiseks vajavad teadmisi perekonna psühholoogiast ja perekonna psühhoteraapiast (pereteraapiast).

Õppe eesmärk:
Sellel kursusel saadud teadmised on kasutatavad oma kutsetöös klientide / patsientide probleemide sügavamaks mõistmiseks ja paremaks abistamiseks kui ka iseenese arenguks.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

Õppesisu:

Õppemeetodid: Loeng, grupitööd, seminar, rolliharjutused, juhtumite arutelud, iseseisev töö

Iseseisev töö: õppejõudude poolt antava materjali lugemine, lõputöö, milleks on ühe pere analüüs toetudes õpitud teooriatele

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine (vähemalt 80%) auditoorses õppetöös, lõputöö kirjutamine ja lõpuseminaril esitlemine.

Hindamismeetod:
Lõputöö kirjutamine ja esitlemine.

Hindamiskriteerium:

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole esitanud nõuetekohast lõputööd, kuid on osalenud auditoorses töös, väljastatakse tõend osalenud kontakttundide kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus:
Kõik koolitajad omavad pereterapeudi ja pereterapeut-koolitaja-superviisori kvalifikatsiooni.