Täienduskoolituseasutuse nimetus: Eesti Pereteraapia Kool (reg 80354752)

Õppekava nimetus: Perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitus

Õppekava kogumaht:

Koolitus kestab 3 aastat. Auditoorne õppetöö toimub sagedusega 2 õppepäeva ja 1 grupisupervisioon igas kuus, ( v.a. juuli ja august).

Õppekava koostamise alus:

Õppekava koostamisel on aluseks võetud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt kinnitatud koolitusprogramm „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II astme õppekava“ ja Euroopa Pereteraapia Assotsiatsiooni poolt kirjeldatud koolitusstandard.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õppe eesmärk:

Õpiväljundid:

Õppe sisu:

Kohustuslikud lisaained (neile, kellel pole erialaõpingute käigus läbitud):

Õppemeetodid: teooria arutelud, juhtumite arutelud, videotagasiside, rollimängud, grupitööd, iseseisev töö

Iseseisev töö:

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid::

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus õppekava läbimise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus:

Kõik koolitajad omavad pereterapeudi ja pereterapeut-koolitaja-superviisori kvalifikatsiooni.