Täienduskoolituseasutuse nimetus: Eesti Pereteraapia Kool (reg 80354752)

Õppekava nimetus: Perekeskne lähenemine abistamistöös

Õppekava kogumaht: 160 tundi (140 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd)

Koolitus kestab 10 kuud. Auditoorne õppetöö toimub sagedusega 2 järjestikust õppepäeva igas kuus.

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on aluseks võetud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt kinnitatud koolitusprogramm "Sissejuhatus perekonnapsühhoteraapiasse", mida on laiendatud nõustamisoskuste, peretöös ettetulevate spetsiifiliste teemade ja abistaja enesereflektsioonioskuste käsitlemisega.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Kursus on mõeldud erialade spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega ja kes klientide/patsientide paremaks abistamiseks vajavad teadmisi perekonna psühholoogiast ja perekonna psühhoteraapiast (pereteraapiast).

Õppe eesmärk: Sellel kursusel saadud teadmised on kasutatavad oma kutsetöös klientide ja patsientide probleemide sügavamaks mõistmiseks ja paremaks abistamiseks kui ka iseenese arenguks.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

Õppe sisu:

Õppemeetodid: Loeng, grupitööd, seminar, rolliharjutused, juhtumite arutelud, iseseisev töö

Iseseisev töö: õppejõudude poolt antava matejali lugemine, lõputöö, milleks on ühe pere analüüs toetudes õpitud teooriatele

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine (vähemalt 80%) auditoorses õppetöös, lõputöö kirjutamine ja lõpuseminaril esitlemine.

Hindamismeetod: Lõputöö kirjutamine ja esitlemine

Hindamiskriteerium:

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole esitanud nõuetekohast lõputööd, kuid on osalenud auditoorses töös, väljastatakse tõend osalenud kontakttundide kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus: Kõik koolitajad omavad pereterapeudi ja pereterapeut-koolitaja-superviisori kvalifikatsiooni.